Stadgar för Härnösands Spelmansgille

§ 1 Föreningen
§ 2 Föreningens syfte och målsättning
§ 3 Medlemskap
§ 4 Beslutande organ
§ 5 Årsmötet och medlemsmöte
§ 5:1 Rösträtt och röstning
§ 5:2 Tidpunkt och kallelse
§ 5:3 Dagordningar
§ 5:4 Protokoll
§ 6 Styrelse och revision
§ 6:1 Styrelsens sammansättning
§ 6.2 Styrelsemöten
§ 6:3 Styrelsens protokoll
§ 6:4 Beslutsförhet
§ 6:5 Firmateckning
§ 6:6 Styrelsens åligganden
§ 6:7 Delegering av styrelseuppdrag
§ 6:8 Verksamhetsår/räkenskapsår
§ 6:9 Revision
§ 7 Kommittéer och särskilda uppdrag
§ 8 Valberedning
§ 9 Ändring av stadgar
§ 10 Upplösning av föreningen

§ 1 Föreningen
Härnösands Spelmansgille är en ideell förening för folkmusiker och andra folkmusikintresserade.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har sitt säte i Härnösands kommun.
Föreningen har i uppgift att utan vinstintresse berika det folkmusikaliska livet.
§ 2 Föreningens syfte och målsättning
Härnösands Spelmansgilles syfte och målsättning är att
● bevara och utveckla folkmusiktraditionen, med särskild hänsyn till den lokala traditionen, och att
uppmuntra folkmusiker och andra folkmusikintresserade att spela och utvecklas och ge tillfällen
att dela med sig av låtar och kunskaper
● väcka ett intresse för folkmusik och ge möjligheter för folkmusiker och folkmusikintresserade
att träffas och spela tillsammans och att också ge möjligheter till publika framträdanden
● stödja spel av traditionella och nyare låtar inom fria ramar
● medlemmarna ska känna att deras individuella prestationer och erfarenheter värdesätts och
respekteras av övriga medlemmar
● stärka samhörigheten mellan medlemmarna
● söka samarbete med andra sammanslutningar med liknande inriktning
● i övrigt vidta åtgärder som kan gagna föreningens syfte
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som accepterar föreningens stadgar och erlägger
gällande medlemsavgift. Medlem kan också bli hedersledamot. Hedersledamot väljs av årsmötet.
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Medlem, som inte fullgör sina medlemsrelaterade ekonomiska skyldigheter eller motverkar
föreningens syfte, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Styrelsens beslut om uteslutning kan överprövas av medlemsmöte.
Medlemsmötets beslut kan inte överklagas.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöte och styrelse.
§ 5 Årsmötet och medlemsmöte
§ 5:1 Rösträtt och röstning
Vid årsmötet och medlemsmöte har varje närvarande betalande medlem en röst.
Mötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna.
Vid lika röstetal blir mötets beslut det som biträds av mötets ordförande.
Vid val anses den vald som fått flest av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning om inte annat beslutas av mötet innan valet förrättas.
Röstning sker öppet om inte annat begärs.
§ 5:2 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet ska hållas årligen senast 31 mars. Medlemsmöte kan hållas när styrelsen finner skäl till det
eller när revisor eller när minst 2/3 av samtliga röstberättigade så önskar.
Styrelsen ska tidsbestämma möte senast två månader före möte.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat på möte ska anmäla detta till styrelsen senast en månad
före mötet.
Kallelse till möte ska ske via e-post till den e-postadress som anmälts till styrelsen. Skulle medlem
sakna e-postadress ska kallelsen skickas per brev till medlemmens fasta bostadsadress.
Kallelse till möte ska vara medlem tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 5:3 Dagordningar
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Upprättande av förteckning över närvarande betalande medlemmar
6. Genomgång av verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av styrelse
- styrelsens/föreningens ordförande, tillika firmatecknare
- styrelsens sekreterare
- föreningens kassör, tillika firmatecknare
- en till två ledamöter
- en till två suppleanter
11. Beslut om kommittéer och särskilda uppdrag
Val av ledamöter och sammankallande i kommittéer
Val av medlemmar för särskilda uppdrag
12. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
13. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
Val av valberedning
14. Ärende, som framlagts av styrelsen eller väckts av medlem
15. Avslutande
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
På medlemsmöte ska, utöver punkt 1 - 5 och 15 ovan, förekomma de ärenden för vilken mötet blivit
utlyst.

§ 5:4 Protokoll
Vid årsmötet och medlemsmöte skall protokoll föras av den som blivit vald till sekreterare för mötet.
I fråga om protokollets innehåll gäller
a) att förteckning över närvarande betalande medlemmar skall tas in i eller biläggas protokollet
b) att mötets beslut skall föras in i protokollet
c) att om omröstning skett skall resultatet av denna anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna.
Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

§ 6 Styrelse och revision
§ 6:1 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter och minst en och högst två
suppleanter.
Styrelsen väljs av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte utom kassör och sekreterare, vilka väljs
växelvis på två år.

§ 6.2 Styrelsemöten

Styrelsens ordförande kallar till styrelsemöten. Kallelse till möte ska ske via e-post till den e-post-
adress som anmälts till styrelsen. Skulle ledamot sakna e-postadress ska kallelsen skickas per brev

till ledamotens fasta bostadsadress.
Kallelse till möte ska vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast två veckor före mötet.
Suppleant har rätt, men inte skyldighet att närvara vid styrelsens möten, men i det fall ordinarie
ledamot anmäler förhinder att delta i möte, skall suppleant särskilt kallas in som ersättare för
ordinarie ledamot.
§ 6:3 Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras av sekreterare och justeras av ordföranden.
Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.
§ 6:4 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. För besluts giltighet krävs att minst
hälften av ledamöterna är eniga om beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 6:5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens/styrelsens ordförande och föreningens kassör var för sig.
§ 6:6 Styrelsens åligganden
Styrelsen har till uppgift att kalla medlemmarna till möten, samt upprätta verksamhetsberättelse och
ekonomisk rapport.
Särskilt åligger det styrelsen därutöver att i enlighet med föreningens syfte och målsättning
● verkställa av årsmöte och medlemsmöte fattade beslut
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
● arbeta för att medlemmarna ges tillfälle att utveckla sitt eget spel och samspel genom att anordna
spelträffar
● ansvara för föreningens ekonomiska och andra tillgångar
● lämna räkenskaperna till revisorerna i enlighet med § 6:9
● föra medlemsförteckning
§ 6:7 Delegering av styrelseuppdrag
Om inget annat beslutats på årsmöte och/eller medlemsmöte kan styrelsen utse medlemmar

och/eller kommittéer för olika uppdrag, exempelvis att planera och genomföra olika medlems-
aktiviteter. Styrelsen beslutar vilka ärenden som ska återrapporteras till styrelsen innan beslut

tas av utsedda medlemmar/kommittéer.
§ 6:8 Verksamhetsår/räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår är kalenderår.
§ 6:9 Revision
Årsmötet ska välja två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljs för tiden från
årsmötet fram till och med nästa årsmöte. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och
behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända. Revisorerna skall senast 6 veckor före
årsmötet ha tillgång till alla föreningens handlingar, som de önskar ta del av.
Revisorerna skall till årsmötet ge skriftligt utlåtande över granskningen där ansvarsfrihet för styrelsen
till- eller avstyrks.
Innan anmärkning framställs till årsmötet, med anledning av revisionen, skall styrelsen eller ledamot
som anmärkningen avser, ges tillfälle att skriftligt yttra sig i saken.
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 7 Kommittéer och särskilda uppdrag
Årsmöte och/eller medlemsmöte utser kommittéer, spelledare och medlemmar för övriga särskilda
uppdrag i föreningen

§ 8 Valberedning
Årsmöte skall välja en valberedning bestående av minst två och högst tre ledamöter. Valberedningen
skall inför nästkommande årsmöte vidtala och föreslå styrelseledamöter, revisorer och valberedning
samt vidtala och föreslå spelledare och ledamöter till kommittéer och medlemmar för övriga
särskilda uppdrag i föreningen.

§ 9 Ändring av stadgar

För ändring av stadgar krävs att likalydande beslut fattats på två på varandra följande medlems-
möten, varav åtminstone ett skall vara årsmöte. Minst 2 månader skall förflyta mellan dessa möten.

Det första mötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna.
På det andra mötet krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet.
Det ska tydligt framgå i kallelsen till dessa möten att ändring av stadgarna är en punkt på
dagordningen.

§ 10 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kräver beslut på två av varandra följande medlemsmöten, varav
åtminstone ett skall vara årsmöte, samt att beslutet vid båda möten biträtts av minst 2/3
av antalet avgivna röster.
Upplösning kräver att beslutsförslaget utförligt omnämnts i kallelsen till båda mötena.
Återstoden av föreningens tillgångar skall, efter betalning av föreningens skulder, överlämnas till i
första hand Ångermanlands Spelmansförbund och i andra hand till Sveriges Spelmäns Riksförbund.

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningens
- medlemsmöte 2018-11-05
- årsmöte 2019-02-18